Łańcuch chłodniczy – kilka uwag o warunkach termicznych transportu towarów.

Chłodnia? A po co? Przecież jest zima… no dobrze, może i latem trzeba pewną kategorię produktów przewozić w chłodni, ale teraz? Tak, właśnie teraz. Właściwe rozumienie tzw. łańcucha chłodniczego powoduje, że nigdy nie będziemy mieli wątpliwości, jak istotny jest właściwy transport tak wielu produktów żywnościowych. Nie wspominając już o transporcie medycznym… Łańcuch chłodniczy jest terminem zbiorczym dla wielu działań. Nie chodzi tu wyłącznie o „wpakowanie do lodówki”. Dotyczy ogółu działań, mających na celu zapewnienie ciągłości zachowania prawidłowej temperatury, I to ciągłości od chwili wytworzenia ewentualnie schłodzenia uprzedni wytworzonego produktu, aż do chwili, gdy trafi on do sprzedaży detalicznej i w efekcie na Wasze stoły. Podczas pokonywania drogi od producenta do konsumenta produkt podlega ściśle określonym procedurom zdefiniowanych w następujących aktach normatywnych:

  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (dz. U. 06.171.1225).

  • Rozporządzenie WE nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. WE L 31 z 01.02.2002).

  • Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004).

Wszelkie uregulowania mają zatem na celu zapewnienie higieny środków żywności na każdym etapie procesu produkcji, od etapu produkcji pierwotnej aż do momentu odebrania produktu przez konsumenta końcowego. Nieodzownym elementem tego procesu jest zapewnienie odpowiedniej obróbki termicznej, przez co rozumie się również utrzymanie odpowiedniej temperatury produktów żywnościowych. Tu transport chłodniczy okazuje się nieodzowny.  W punkcie 12 Rozporządzenia WE nr 178/2002 czytamy: W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, konieczne jest uwzględnienie wszystkich aspektów łańcucha produkcji żywności począwszy od produkcji podstawowej i produkcji pasz, aż do sprzedaży lub dostawy żywności do konsumenta, ponieważ każdy element może mieć potencjalny wpływ na bezpieczeństwo żywności. Rozporządzenie nr 852/2004 w ptk 5. kładzie nacisk na ograniczenie ryzyka związanego z możliwością powstawania czynników chorobotwórczych stwierdzając: „Nie można naruszać łańcucha chłodniczego.” Oznacza to zapewnienie odpowiednich chłodni, także w transporcie. No dobrze, przyznajemy się – dysponujemy takimi pojazdami chłodniczymi. Jednak naszym celem nie jest chwalenie się, ale podkreślenie znaczenia łańcucha chłodniczego dla właściwego transportu i przechowywania żywności. Podsumujmy, czym jest łańcuch chłodniczy? To procedura procedura zachowania niezmienności warunków,przechowywania i transportu chłodzonych lub głęboko mrożonych produktów żywnościowych. Rozpoczyna się on już na etapie pozyskiwania surowca a kończy w chwili przygotowania do ostatecznej konsumpcji.

Zatem… po co łańcuch chłodniczy? Po zdrową żywność!